NYERJEN EL ÖN IS PÁLYÁZATI PÉNZT, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS CÉLJÁRA!

ÚJ pályázatok, támogatások, pályázati hírek - FRISS/MEGJELENÉS ELŐTT:

FRISS PÁLYÁZATOK

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

 

Pályázat célja

A vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése, a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése.

A Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések nem támogathatóak.


Pályázók köre

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek

 • rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel,
 • legutolsó lezárt üzleti évük alapján legalább 2 fő statisztikai létszámmal rendelkeznek,
 • tevékenységüket tekintve magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, és
 • hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és
 • a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be, vagy
 • részvételük intenzitása ilyen  tekintetben növekszik.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető, jogi személyiségű gazdasági társaságok;
 • egyéni vállalkozók, egyéni cégek;
 • szövetkezet.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan:

 • a)     Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel;
 • b)     Külföldi árubemutató szervezése.

Önállóan nem támogatható csak az a) és b) pontokhoz kapcsolódóan:

 • Piacra jutás támogatása;
 • Információs technológia-fejlesztés;
 • Tanácsadás igénybevétele;
 • Piackutatás elkészítésének költsége;
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége;
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

 

Támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 50%.

 

Benyújtási időszak: 2015. június 22-től 2017. június 22-ig.

 

 

Az alábbi linken elérhető díjmentes előminősítő adatlapunk, melyet szíveskedjen kitölteni. Az így kapott információk alapján szakértő kollégáinkkal megvizsgáljuk a pályázás lehetőségét, és felvesszük Önnel a kapcsolatot:

 

Díjmentes előminősítés

 

 

 

 

 

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása

 

Pályázat célja

Fogyatékos személyek szervezetei számára életminőséget javító szolgáltatások folyamatos működtetéséhez, illetve a fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek munkájához támogatásnyújtás.

 

Pályázók köre

 • A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények.
 • A költségvetési törvényben nevesített magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek önálló jogi személyiséggel rendelkező helyi és tagszervezetei.

A szervezet alapdokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport.

Támogatható tevékenységek köre

 • Hosszú távú, innovatív, legalább helyi szinten megvalósuló programok, fejlesztések:
  • Segítő szolgáltatások kiépítése és működtetése. Pl.: fogyatékos személy felügyelete, kísérés, kommunikációs segítés; családterápiák, mentálhigiénés programok, önsegítő csoportok szervezése és működtetése, eszközkölcsönző működtetése, stb.;
  • Iskolai tanulmányokat és/vagy felvételi vizsgákat segítő szaktanári vagy mentori segítés/szolgáltatás;
  • Infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása.
  • Egy vagy több alkalomból álló programok, programsorozatok:
   • Integrált, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító kulturális, művészeti, szabadidős és sportprogramok;
   • Akkreditált (érvényes akkreditációs számmal rendelkező) képzések;
   • Akkreditált (érvényes akkreditációs számmal rendelkező) képzések.

 

Támogatás maximális összege: 4.000.000 Ft.

 

Támogatás mértéke: a szolgáltatásba közvetlenül bevont személyek számától függ, maximum 10.000 Ft/fő – 400.000 Ft/fő.

 

Benyújtás határideje: 2015. június 15.

 

 

 

 

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

 

Pályázat célja

 • önkormányzati óvodai és bölcsődei ellátás színvonal javítása;
 • az egészségügyi alapellátás fejlesztése;
 • közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása;
 • önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése;
 • a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése.

 

Pályázók köre

 • települési önkormányzat, társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat.

 

Támogatható alcélok

a)      Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása;

 • aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása;
 • ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitásbővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása;
 • ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása;
 • ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása;

b)      Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (kivéve Budapest Főváros Önkormányzata és kerületi önkormányzatok);

c)       Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása.

 

Támogatás maximális összege:

 • a) alcél: 30 millió Ft,
 • b) alcél: 15 millió Ft,
 • c) alcél: 20 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: 50-95%.

 

Benyújtási határidők: elektronikus úton: 2015. június 9., papír alapon: 2015. június 10.

 

 

 

 

 

Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása

 

Pályázat célja

Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos működésének támogatása:

 • az autista otthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
 • segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához, valamint
 • a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

 

A program célcsoportja

Közvetlen célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthoni ellátásokban részesülő autista személyek.

 

Pályázók köre

Olyan alapítvány vagy egyesület, amely intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 95 000 000 Ft.

 

Támogatás mértéke: 100%.

 

Benyújtás: 2015. június 12.

 

 

 

 

 

Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása - TERVEZET

 

Pályázat célja

A pályázó tulajdonában lévő, saját OEP finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó, meglévő egészségügyi eszközök cseréjéhez kötött, új, szintén a pályázó saját tulajdonába kerülő, saját OEP finanszírozási tevékenysége körében használt CT, MRI, röntgen berendezés beszerzésének támogatása.

 

Pályázók köre

 • Közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó fekvő- és/vagy járó beteg költségvetési szervek – OEP finanszírozási szerződéssel rendelkező intézmények;
 • Egyházi kórházak - OEP finanszírozási szerződéssel rendelkező intézmények;
 • Egyetemek.

Konzorciumok is nyújthatnak be pályázatot, mely kizárólag kórházak közt vagy kórház(ak) és fenntartója közt jöhet létre.

 

Támogatható tevékenységek köre

Az alábbi képalkotó diagnosztikai eszközök cseréje/ beszerzése engergiamegtakarítás céljával (min. 15%-os energia-felhasználás csökkenés)

 • Computertomográfián (CT) alapuló diagnosztikai eszközök,
 • Mágneses magrezonancián (MRI) alapuló diagnosztikai eszközök.
 • Röntgensugárzáson alapuló diagnosztikai eszközök.

 

Támogatás összege: 50 millió Ft – 1,2 milliárd Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%

 

A benyújtás napjai

 • 1. szakasz – Kizárólag CT és MRI berendezések beszerzésére nyújtható be pályázat: 2015. Július 15-16.
 • 2. szakasz – Kizárólag röntgen berendezések beszerzésére nyújtható be pályázat: 2015. Augusztus 4-5.

 

 

 

 

 

Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése


Pályázat célja

Energia-megtakarítást eredményező beruházási projektek előkészítése a 2014-2020 közötti időszakra.

 

Pályázók köre

Egyházi jogi személy (55), amely a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti besorolásba tartozik.

 • Bevett egyház,
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy,
 • Egyházi szervezet technikai kód.

 

Támogatható tevékenységek köre

 1. I. Kataszter készítése a Pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról;
 2. II. Koncepcionális fázisba tartozó, projekt előkészítési tevékenységek;
 3. III. Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek.

 

Támogatás összege: minimum 70 millió Ft, maximum 200 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: 100%.

 

Benyújtási időszak: 2015. június 10-től, a kiírás felfüggesztéséig.

 

 

 

 

 

Kertészeti gépek beszerzésének támogatása

 

Pályázat célja

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát, energiahatékony, új kertészeti gépek beszerzésére.

 

Pályázók köre

A kertészeti géptámogatást az a mezőgazdasági termelő veheti igénybe, aki

 • Mezőgazdasági termelőként a TEÁOR ’08 szerinti 01.1-01.3. és 01.5 tevékenységek valamelyikét végzi;
 • SFH kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja.

Egy pályázó kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Környezetbarát és energiahatékony kertészeti gépek beszerzése:
  • A gépek közül kizárólag azon kertészeti traktorok támogathatóak, amelyeknek motorteljesítménye legfeljebb 75 kW;
  • Azonosítható gépcsoportokhoz tartozó, valamint a gépkatalógusban megtalálható kertészeti gépek.

 

Támogatás keretösszege: 10 milliárd forint.

 

Támogatás maximális mértéke

 • 35%,
 • 45%, ha az ügyfél lakóhelye vagy székhelye hátrányos helyzetű településen van,
 • 45%, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.

 

Benyújtási időszak: 2015. május 18-tól forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. június 1-ig.

 

 

 

 

 

Hajléktalan személyek téli ellátása és kiegészítő programok a konvergencia-régiókban 2015-16 - TERVEZET

 

Pályázat célja

Hajléktalan személyek ellátását célzó, a normatív állami támogatás által nem fedezett téli és kiegészítő programok támogatása hajléktalanellátó szervezetek számára.

 

Közép-Magyarországon (Pest megyében és Budapesten) megvalósuló fejlesztés nem támogatható!

 

Pályázók köre

Hajléktalanellátási feladatokat végző:

 • egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány,
 • bevett egyház, egyházi jogi személy, egyházi szervezet,
 • vallási tevékenységet végző szervezet,
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság,
 • szociális szövetkezet,
 • helyi önkormányzat,
 • helyi önkormányzati költségvetési szerv,
 • költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv,
 • költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv,
 • többcélú kistérségi társulás, helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása, valamint ezek intézményei.

 

Támogatható tevékenységek

 • 1. program: Étkeztetés támogatása nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen és közterületen;
 • 2. program: Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása;
 • 3. program: Központi állami támogatásban nem részesülő utcai szociális munka végzésének támogatása;
 • 4. program: Megyei hatáskörű krízisautó szolgálatok működésének támogatása;
 • 5. program: Szállásnyújtó ellátások kapacitásbővítésének (krízisférőhelyek működtetésnek) támogatása a krízisidőszakban;
 • 6. program: Utcai gondozó szolgálatok kiegészítő támogatása a téli időszakban;
 • 7. program: Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása;
 • 8. program: Kiegészítő és innovatív programok támogatása;

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 141.450.000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: Az 1-6. és 8. program esetében 100%, a 7. program esetében 90%.

 

Benyújtás várható határideje: 2015. június.

 

 

 

 

 

Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2015-16. - TERVEZET

 

Pályázat célja

Hajléktalan személyek ellátását célzó, a normatív állami támogatás által nem fedezett programok támogatása a Közép-magyarországi régióban.

 

 

Pályázók köre

 • egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány,
 • bevett egyház, egyházi jogi személy, egyházi szervezet,
 • vallási tevékenységet végző szervezet,
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság,
 • szociális szövetkezet,
 • helyi önkormányzat,
 • helyi önkormányzati költségvetési szerv,
 • költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv,
 • költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv,
 • többcélú kistérségi társulás, helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása, valamint ezek intézményei.

amely:

 • Közép-magyarországi régióban hajléktalanellátási feladatokat végez.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • 1. program: Étkeztetés támogatása éjjeli menedékhelyen és lábadozóban a téli időszakban
 • 2. program: Befogadó szálláshelyek működtetése
 • 3. program: Utcai gondozó szolgálatok kiegészítő támogatása a téli időszakban
 • 4. program: Tartósan közterületen élők szolgáltatáshoz jutásának, integrálásának támogatása
 • 5. program: Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása
 • 6. program: Intézményi beruházások támogatása: Intézménykorszerűsítés, férőhelybővítés támogatása
 • 7. program: Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása
 • 8. program: Kiegészítő és innovatív programok támogatása

 

Rendelkezésre álló keretösszeg : 186 450 000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke

Az 1-5. és 8. program esetében 100%, a 6-7 programok esetében 90%.

 

Benyújtás várható határideje: 2015. július.

 

 

 

 

 

Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatás


Pályázat célja

Mezőgazdasági tevékenység megkezdésének támogatása.

 

Pályázók köre

Támogatást vehet igénybe az a 18-40 év közötti természetes személy, aki

 • a kérelem benyújtásakor rendelkezik a rendeletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével,
 • első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik.

 

Támogatás összege

A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete a Vhr. 21. § (2) bekezdése szerinti közleményben meghatározott SFH értékekkel számolva

a)      legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,

b)      legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,

c)       legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

 

Benyújtási időszak: 2015. május 18. és június 1. között.

 

 

 

 

 

Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése

 

Pályázat célja

A támogatás az áruforgalmat bonyolító kikötők infrastruktúrájának korszerűsítését célozza.

 

Pályázók köre

 • a Magyarországon, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá;
 • helyi önkormányzatok;
 • központi költségvetési szervek.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • A kikötői alapinfrastruktúra (pl.: partfalak kialakítása, helyreállítása, megerősítése, védelme; kikötői medence létesítése, fejlesztése);
 • A kikötői külső és belső közlekedési alapinfrastruktúra (pl.: kikötői belső és külső úthálózat, fejlesztése, építése; vasúti pálya építése, a kikötő területén; vasúti térvilágítási berendezés);
 • Eszközbeszerzés, korszerűsítés (pl.: hajók, vasúti kocsik, tehergépkocsik ki és berakodását szolgáló rakodó, árumozgató eszközök, berendezések; ki- és betároláshoz kapcsolódó technológiai fejlesztés).

 

Támogatás maximális összege: 200.000 euró.

 

Támogatás mértéke: A konstrukció keretében kizárólag de minimis támogatás adható, legalább 15% önrészt kell biztosítani.

 

Benyújtás határideje: 2015. május 26.

 

 

 

 

 

Köztéri munkák létrehozása


Pályázat célja

Olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik.

 

Az önkormányzat kötelezően legalább 3 különböző művésztől származó köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) terveivel pályázhat. A kollégium a benyújtott 3 alkotás közül választja ki a támogatásból megvalósítandó köztéri munkát.

 

Pályázók köre

Önkormányzatok professzionális képzőművészek és iparművészek alkotásaival.

 

Támogatható költségek köre

 • anyagköltség (a szobor elkészítéséhez szükséges anyagok),
 • kivitelezés költsége (talapzat építése és szobor felállítása),
 • tiszteletdíj (bevont művészek és tervezők),
 • technikai költségek (pl. daru bérlése),
 • szállítási költség.

 

Igényelhető támogatás összege: maximum 7.000.000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 70%.

 

Benyújtás határideje: 2015. június 10.

 

 

 

 


Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása

 

 

Pályázat célja

A települési önkormányzatoknál felmerülő konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezésekhez

(szűrőberendezés) kapcsolódó üzemeltetési költségek részleges támogatása.

 

Pályázók köre

Települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, ha a település lakosságának átmeneti egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szűrőberendezés került telepítésre az Ivóvízminőség-javító Program befejezéséig.

 

Támogatható költségek köre

 • a honvédelemért felelős miniszter által biztosított szűrőberendezés/szűrőberendezések települési önkormányzatot terhelő, az üzemeltetési engedély kiadásának napjától számított üzemeltetési költségek;
 • a szűrőberendezés/szűrőberendezések rendszerből való kivonásához szükséges engedélymódosítási költségek.

 

Támogatás mértéke:

 • a szűrőberendezés üzemeltetésének 2015. január 1. és 2015. december 31. közt felmerült költségei esetében havonta – 30 napos hónappal számítva – 80.000 forint az arzénmentesítésre, és 160.000 forint a bór vagy bór és arzénmentesítésre telepített szűrő berendezésenként;
 • a szűrőberendezés rendszerből történő kivonásához szükséges engedélymódosítással kapcsolatos költségek esetében legfeljebb 14.400 forint szűrő berendezésenként.

Benyújtási határidők:

 • a szűrőberendezés üzemeltetésének költségeinek támogatása esetében elektronikus úton 2015.május 15.;
 • csak az igazgatási szolgáltatási díj támogatása esetében elektronikus úton 2015. október 30.

 

 

 

 

 

Európa a Polgárokért Program 2014-2020


1. Alprogram: Európai emlékezet

 • Pályázók köre: helyhatóságok, non-profit szervezetek, kutatóintézetek, túlélők szervezeti, kulturális, ifjúsági, oktatási szervezetek, testvérvárosi társulások.
 • Témák: a II. világháború 70. évfordulója, a háború következményei.
  • Tevékenységek lehetnek pl.: megemlékezési ünnepség, video-interjú, kutatások, nem formális oktatás, nyilvános viták.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 100 000 EUR.

 

2. Alprogram: Demokratikus szerepvállalás és állampolgári r

észvétel

2.1. Testvérvárosi találkozók

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 2 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Cél: önkormányzati együttműködés, polgárok közötti kapcsolatépítés.
 • Támogatási időszak: maximum 21 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 25 000 EUR.

 

2.2. Tematikus hálózatok

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 4 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Témakörök: kölcsönös érdeklődést kiváltó témák (európai relevancia), fenntartható hálózatok kialakítása, célcsoport specifikus témák, jó gyakorlatok.
 • Tevékenységek: szakemberek közötti hálózatépítés, műhelymunkák, konferenciák szervezése, stb.
 • Támogatási időszak: maximum 24 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

2.3. Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek

 • Pályázók köre: non-profit szervezetek, civil társadalmi szervezetek, oktatási, kulturális, kutatóintézetek.
 • Legalább 3 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Tevékenységek: szeminárium, tematikus műhelybeszélgetés, kiadvány, információs kampány, viták, hálózatosodás.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Következő beadási határidő: 2015. szeptember 1.

 

A Program 2015. évi prioritásai

1. Alprogram: Európai emlékezet

 • a II. világháború 70. Évfordulója:
  • az emberiség elleni bűntettek elleni intolerancia növekedése;
  • a II. világháborút utáni Európa építészete;
  • hidegháború, megosztottság;
  • a Schuman-nyilatkozatot követő integrációs folyamat megindulása 1950-től.

 

2. Alprogram: Demokratikus szerepvállalás és civil részvétel

 • Vita Európa jövőjéről:
  • Folytatni kell a jelenlegi vitát a gazdasági válság következményeiről, illetve a 2014-es EU választások során felmerült kérdésekről: milyen Európát akarnak a polgárok?
  • Serkenteni szükséges a civil részvétel új, innovatív formáit, és megerősíteni a jelenlegi formákat, lehetőségeket, eszközöket.
  • A vita nem korlátozódhat csak azokra a polgárokra, akik támogatják az EU elképzeléseit. Kiemelten fontos olyan állampolgárok bevonása a projektekbe, akik elutasítják az Európai Uniót, illetve megkérdőjelezik annak eddigi eredményeit, illetve jövőbeni céljait.

 

 

 

 

AAL JP – Living active and independently at home –

Integrált megoldásokat támogató infokommunikációs technológiák az idősebb felnőttek aktív és önálló életviteléhez való hozzájárulásának céljával

 

Pályázat célja

A program céljaival összhangban lévő, innovatív, transznacionális és multi-diszciplináris együttműködési projektek támogatása, melyek egyértelmű piaci potenciállal bírnak.

 

Pályázók köre

Csak konzorciumban lehet pályázni.

A tagoknak legalább 3 különböző AAL Partner országban székhellyel és telephellyel kell rendelkezniük. Minimum 3, maximum 10 partner, amelyből:

 • egy üzleti partner;
 • egy KKV, ami egyben lehet az üzleti partner is;
 • egy végfelhasználó szervezet.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Felhasználóbarát, hozzáférhető és funkcionális tecnológiai megoldások kialakítása.
 • Elsődleges prioritás: a meglévő technológiák integrálása IKT-alapú megoldások létrehozásának céljával, amelyek támogatják az időseket a saját otthonukban, növelve függetlenségüket, lehetővé teszik és ösztönzik a társadalmi, gazdasági, kulturális és közügyekben való részvételüket, támogatják a mindennapi életüket és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket.

 

Támogatás összege: min. 1 000 000 EUR, max. 7 000 000 EUR

 

Beadási határidő: 2015. május 28.